УКРАЇНА

                    НОВОФАСТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

              с. Новофастів         Погребищенського  району            Вінницької   області

                             вул.  Садова,  5телефон 2-35-30, 2-35-23        факс 0434623583

                                  (Е-mailnovof_srada@ukr.netКодЄДРПОУ04327726

 

                                                  РІШЕННЯ № 174

від   13 червня 2017  року                                                  22-ї чергової  сесії                                                                                                        

     с. Новофастів                                                                  7 - го скликання

 

 «Про встановлення місцевих податків і зборів на 2018 рік»

 

Відповідно до ч.1  ст.143 Конституції України, п.24 ч.1 ст.26, ч.1,ч.5 ст.59 Закону України «Про  місцеве  самоврядування в Україні», Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України, та Закону України № 1791-VIIIвід 20.12.2016 року «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпеченості збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році», Закону України № 1797 від 21.12.2016 року «Про внесення змін до Податкового Кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні», з метою  врегулювання відносин, що виникають у сфері справляння місцевих податків, залучення додаткових надходжень коштів до сільського бюджету, враховуючи погодження постійної комісії  з питань бюджету та соціально-економічного розвитку села,  сесія  сільської  ради

ВИРІШИЛА:

 

1. Встановити  на  території  Новофастівської  сільської ради  Погребищенського  району  Вінницької  області на  2018 рік  місцеві  податки   і  збори:

   1.1. податок на майно, в тому числі:

           - податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;

           - транспортний податок;

           - плату за землю.

   1.2. єдиний податок;

 у розмірах, порядку викладених у Положеннях (додаються).

2. Затвердити:

  1.1  Положення про  механізм справляння та порядок зарахування до бюджету сум податку на майно відмінне від земельної ділянки (Додаток №1);

  1.2 Положення про  механізм справляння та порядок зарахування до бюджету сум  транспортного податку  (Додаток №2);

  1.3 Положення про  механізм справляння та порядок зарахування до бюджету сум плати за землю (Додаток №3);

 

  1.4 Положення про єдиний податок (Додаток № 4).

3. Це рішення набирає чинності з моменту його офіційного оприлюднення.

4. Оприлюднити дане рішення на інформаційному стенді сільської ради та в мережі  Internet  на  офіційному  сайті    Новофастівської сільської  ради.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету та  соціально-економічного  розвитку.

 

 

 

 

      Сільський   голова                                                      Л.Шепетя            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     Додаток № 1

                                                                         до рішення  № 174

                                                                                 22-ї сесії 7-го скликання

                                                                           від 13.06.2017 року

 

ПОЛОЖЕННЯ

справляння податку на нерухоме майно,

відмінне від земельної ділянки

1. Платники податку

1.1 Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості на території сільської ради.

1.2 Визначення платників податку в разі перебування об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:

а) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;

б) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

в) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.

2. Об'єкт оподаткування

2.1.Об’єктом оподаткування є об’єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка. 

2.2. Не є об’єктом оподаткування:

а) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності);

б) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення, визначені законом, в тому числі їх частки;

в) будівлі дитячих будинків сімейного типу;

г) гуртожитки;

ґ) житлова нерухомість непридатна для проживання, в тому числі у зв’язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням  сільської ради;

д) об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об’єкта на дитину;

е) об’єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб’єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність в тимчасових спорудах комерційного призначення та на ринках;

є) будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових підприємств;

ж) будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначені для використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності;

з) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських організацій інвалідів та їх підприємств.

и)  об’єкти нежитлової нерухомості, що перебувають у власності релігійних організацій України, статути яких зареєстровані у встановленому законом порядку.

л) будівлі дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів  та інших освітніх закладів, які утримуються за рахунок державного або місцевого бюджету. 

3. База оподаткування

3.1 Базою оподаткування є загальна площа об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток.

3.2. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється Погребищенським відділенням Козятинської МДПІ (контролюючий орган) на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно та/або на підставі оригіналів відповідних документів платника податків, зокрема документів на право власності.

3.3. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи із загальної площі кожного окремого об’єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об’єкт.

 

 

4. Пільги зі сплати податку

4.1. База оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи – платника податку, зменшується:

а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості – на 60 кв. метрів;

б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості – на 120 кв. метрів;

в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), – на 180 кв. метрів.

Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік).

4.2. Новофастівська сільська  рада встановлює пільги з податку, що сплачується на території сільської ради, з об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних осіб малозабезпечених категорій громадян, виходячи з їх майнового стану та рівня доходів відповідно до  Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», виключно за умови надання відповідних довідок, виданих уповноваженими установами.

4.3. Встановлюються пільги з податку, що сплачується на території сільської ради, з об’єктів нежитлової нерухомості,що перебувають у власності  релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку, та використовуються для забезпечення діяльності, передбаченої такими статутами (положеннями),для установ та підприємств комунальної форми власності територіальної громади: дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади, заклади культури, освіти, охорони здоров’я, соціального захисту.

4.4. Об’єкти житлової нерухомості, які належать багатодітним або прийомним сім’ям, у яких виховується 5 і більше дітей (тобто прийомні сім'ї для отримання звільнення житла від податку на нерухомість потрібно одночасно виховувати 5 і більше дітей, власних і прийомних віком до 18-ти  років, а також дітей які навчаються на денній формі навчання, але не довше ніж до 23 років).

4.5. Об'єкти нежитлової нерухомості державних і комунальних дитячих санаторно-курортних закладів і закладів оздоровлення та відпочинку дітей.

4.6. Об'єкти нежитлової нерухомості спортивного характеру.

4.7. Пільги з податку, що сплачується на відповідній території з об’єктів житлової нерухомості, для фізичних осіб не надаються на:

- об’єкт/об’єкти оподаткування, якщо площа такого/таких об’єкта/об’єктів перевищує п’ятикратний розмір неоподатковуваної площі(для квартир 60х5 =300кв.м, для будинків 120х5=600кв.м, для різних типів 180х5=900 кв.м, затвердженої цим рішенням;

- об’єкти оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності).

5. Ставки податку

Для житлової нерухомості:                     

Розміри ставок   податку  на нерухоме  майно, відмінне  від  земельного податку,  для об’єктів  житлової  нерухомості

 

Типи об’єктів житлової нерухомості

Ставка податку, (відсотки від мінімальної заробітної плати встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року)1.


Житловий будинок - будівля капітального типу, споруджена з дотриманням вимог, встановлених законом, іншими нормативно-правовими актами, і призначена для постійного у ній проживання. Житлові будинки поділяються на житлові будинки садибного типу та житлові будинки квартирного типу різної поверховості. Житловий будинок садибного типу - житловий будинок, розташований на окремій земельній ділянці, який складається із житлових та допоміжних (нежитлових) приміщень

0,1%.2.


Квартира   -  ізольоване помешкання в житловому будинку, призначене та придатне для постійного у ньому проживання

0,1%3.


Прибудова  до  житлового будинку - частина будинку, розташована поза контуром його капітальних зовнішніх стін, і яка має з основною частиною будинку одну (або більше) спільну капітальну стіну

 0,1% 4.


Котедж - одно-, півтораповерховий будинок невеликої  житлової  площі для постійного чи тимчасового проживання з присадибною  ділянкою 

 0,5%5. 


Садові  будинки - будинки для літнього (сезонного) використання, які  в питаннях нормування площі забудови, зовнішніх конструкцій та інженерного обладнання  не  відповідають нормативам, установленим для  житлових будинків

  0,5%6.


Дачні будинки -житлові будинки для використання протягом року з метою позаміського відпочинку

0,25% 

 

 

 

 

 

Для нежитлової нерухомості:

 

Розміри ставок   податку  на нерухоме  майно, відмінне  від  земельного податку,  для об’єктів нежитлової  нерухомості

 

Типи об’єктів  нежитлової нерухомості

 

Ставка податку, відсотки

 1.


Будівлі готельні - готелі, мотелі, кемпінги, пансіонати, ресторани та бари, туристичні бази, табори для відпочинку, будинки відпочинку

0,5%2.


Будівлі офісні - будівлі фінансового обслуговування, адміністративно-побутові будівлі, будівлі для конторських та адміністративних цілей

0,5%3.


Будівлі торговельні - торгові центри, магазини,  універмаги,  павільйони та зали для ярмарків, станції технічного обслуговування автомобілів

0,1%4.


Будівлі для публічних виступів (казино, ігрові будинки)

2,0 %5.


Магазини, загальною площею  до 200 кв. метрів, їдальні, кафе, закусочні, бази та склади підприємств торгівлі й громадського харчування, будівлі підприємств побутового обслуговування

0,1%6.


Гаражі - гаражі (наземні й підземні) та криті автомобільні стоянки

0,25%7.

Господарські (присадибні) будівлі - допоміжні (нежитлові) приміщення, до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції тощо

0,01%8.


Інші будівлі

0,05%

 

6. Податковий період

6.1.Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

7.Обчислення суми податку

7.1. Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості.                                                                   

Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку, обчисленого згідно з підпунктом 266.7.1пункту 266.7 Податового кодексу України, та відповідні платіжні реквізити, Новофастівської сільської ради за місцезнаходженням кожного з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації) до 1 липня року, що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком).

Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

Контролюючі органи за місцем проживання (реєстрації) платників податку в десятиденний строк інформують відповідні контролюючі органи за місцезнаходженням об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості про надіслані (вручені) платнику податку податкові повідомлення-рішення про сплату податку у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

7.2. Платники податку – юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцезнаходженням об’єкта/об’єктів оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості декларація юридичною особою – платником подається протягом 30 календарних днів з дня виникнення права власності на такий об’єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

8. Порядок обчислення сум податку в разі зміни власника об'єкта

оподаткування  податком

8.1.У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період з1 січня цього року до початку того місяця, в

якому він втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а для нового власника – починаючи з місяця, в якому виникло право власності.

8.2.Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

9. Порядок сплати податку

9.1. Податок сплачується за місцем розташування об’єкта оподаткування і зараховується до сільського бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

 

 

 

10. Строки сплати податку.

10.1. Податкове зобов’язання за звітний рік з податку сплачується:

а) фізичними особами – протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами – авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

 

 

 

 

Секретар сільської ради                                                     Г.С.Шуляк

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       Додаток №2

                                                                     до рішення  № 174

                                                                               22-ї сесії   7-го  скликання

                                                                       від  13.06.2017 року                                                            

                                                 ПОЛОЖЕННЯ       

справляння транспортного податку

 

1. Платники податку

          1.1. Платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, які є об’єктом оподаткування згідно з розділом 2 цього порядку.

 

2. Об'єкт оподаткування

           2.1. Об'єктом оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років включно та середня ринкова вартість яких становить  375 розмірів мінімальної заробітної плати,встановленої законом на 1 січня податкового(звітного)року.

     Така вартість визначається центральним органом виконавчої влади,що реалізує державну політику економічного розвитку, за методикою,затвердженою Кабінетом Міністрів України,виходячи з марки,моделі,року випуску,типу двигуна та розміщується на його офіційному веб-сайті.

3. База оподаткування

           3.1 Базою оподаткування є легковий автомобіль, що є об'єктом оподаткування відповідно до пункту 2.1 цього Порядку.

 

4. Ставка податку

            4.1. Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25 000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об'єктом оподаткування відповідно до пункту 2.1 цього Порядку

 

5. Податковий (звітний) період

           5.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.

 

6. Порядок обчислення та сплати податку

            6.1. Обчислення суми податку з об'єктів оподаткування фізичних осіб  на території сільської ради здійснюється  місцевим фіскальним органом за місцем реєстрації платника податку.

           6.2. Податкові повідомлення – рішення про сплати сум податку та відповідні платіжні реквізити надсилаються платнику податку контролюючим органом за місцем його реєстрації до 1 липня року базового податкового (звітного) періоду (року).

           Щодо об'єктів оподаткування, придбаних протягом року, податок сплачуться фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об'єкт. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення – рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлення-рішень про сплату податку фізичними особами - нерезедентами здійснюють контролюючі органи за місцем реєстрації об'єктів оподаткування, що перебувають у власності таких нерезидентів.

            6.3. Платники податку – юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 01 січня звітного року і 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцем реєстрації об'єкта оподаткування декларацію за встановленою формою.

 Щодо об'єктів оподаткування, придбаних юридичною особою протягом року, декларація подається протягом місяця з дня виникнення права власності на такий об'єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об'єкт.

            6.4. У разі переходу права власності на об'єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом звітного року податок обчислюється попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об'єкт оподаткування – починаючи з місяця, в якому він набув право власності на цей об'єкт.

             6.5. За об'єктом оподаткування, придбані протягом року, податок сплачується пропорційно кількості місяців, які залишилися до кінця року, починаючи з місяця, в якому проведено реєстрацію транспортного засобу.

 

7. Порядок сплати податку

              7.1. Податок сплачується за місцем реєстрації об'єктів оподаткування і зараховується до бюджету міста.

 

8.Строки сплати податку

             8.1. Транспортний податок сплачується:

а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податковою повідомлення-рішення;

б) юридичними особами – авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає, за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

 

 

Секретар сільської ради                                                    Г.С.Шуляк

 

 

 

 

 

                                                                      Додаток № 3

                                                                      до рішення  № 174

                                                                              22-ї сесії 7-го скликання

                                                                      від 13.06.2017 року

 

ПОЛОЖЕННЯ

про механізм справляння та порядок зарахування до сільського бюджету  сум плати за землю   в  Новофастівській  сільській раді

 

        Це положення визначає механізм встановлення, справляння і скасування,  а також порядок зарахування до бюджету сум плати за землю в Новофастівській сільській раді, права, обов'язки і відповідальність платників податку та органів, які відповідають за справляння податку і порядок зарахування коштів податку до сільського бюджету

 

1. Загальні положення

       1.1. Відповідно до ст.265 Податкового кодексу України  плата за землю (земельний податок та орендна плата за земельну ділянку)  являється одним із складових податку на майно, встановлюється відповідно ст. 269-289 Податкового кодексу України та  зараховується до  сільського  бюджету,  платниками у порядку і на умовах, що визначаються Податковим кодексом України та цим Положенням.

 

2. Платники земельного податку

           2.1. Платниками  податку є:

2.1.1.  Власники земельних ділянок, земельних часток ;

2.1.2.Землекористувачі.

3.Об’єкти оподаткування земельним податком

3.1.Об'єктами оподаткування є:

3.1.1. Земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні;

3.1.2. Земельні частки, які перебувають у власності.

4. База оподаткування земельним податком

         4.1. Базою оподаткування є нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до порядку, встановленого Податковим кодексом України та цим Положенням.

4.2. Рішення  сільської ради щодо нормативної грошової оцінки земельних ділянокрозташованих у межах населених пунктів офіційно оприлюднюється до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування нормативної грошової оцінки земель або змін (плановий період). В іншому разі норми відповідних рішень застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом.

 

5. Ставка земельного податку

         5.1. Встановити ставку податку заземельні ділянкина території  Новофастівської сільської ради,нормативну грошову оцінкуяких проведено у розмірі3 відсотки від їх нормативної грошової оцінки, а для сільськогосподарських угідь  1 відсоток від їх нормативної грошової оцінки.

         5.2. Для фізичних осіб:

- землі житлової забудови  -  0,1 відсоток від  нормативної грошової оцінки

- рілля, сіножаті,багаторічні насадження - 0,5 відсотка від  нормативної грошової оцінки

5.3.Ставка податку за земельні ділянки, розташовані за межами населених пунктів, (нормативну грошову оцінку яких не проведено,) надані підприємствам промисловості, транспорту (крім земель залізничного транспорту), зв’язку, енергетики, а також підприємствам і організаціям,що здійснюють експлуатацію ліній електропередач, встановлюється у розмірі  5 відсотків від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по  області.

5.4.Ставка податку за земельні ділянки, що відносяться до земель залізничного транспорту  (крім земельних ділянок , на яких знаходяться окремо  розташовані культурно-побутові будівлі та інші споруди і які оподатковуються на загальних підставах)   встановлюється у розмірі 2 відсотка  від  нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по  області.

 5.5. Ставка податку за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім державної та комунальної власності) встановлюється у розмірі 5 % від їх нормативно грошової оцінки.

6. Пільги  щодо сплати  земельного податку

6.1. Від сплати земельного податку  з 01.01. 2018 року  звільняються фізичні особи:

6.1.1. Інваліди першої і другої групи;              

6.1.2. Фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років

6.1.3. Пенсіонери (за віком);

6.1.4. Ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

6.1.5. Фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

6.1.6. Звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для відповідної категорії фізичних осіб пунктом 6.1 даного пункту, поширюється на одну земельну ділянку за кожним видом використання у межах граничних норм:

6.1.7. Для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в  селі - не більш як 0,25 гектара;

6.1.8.  Для індивідуального дачного будівництва - не більш як 0,10 гектара;

6.1.9.  Для будівництва індивідуальних гаражів - не більш як 0,01 гектара;

6.1.10. Від сплати податку звільняються на період діїєдиного податку четвертої групивласники земельних ділянок, земельних часток та землекористувачі за умови передачі земельних ділянок та земельних часток  в оренду платникуєдиного податку четвертої групи.

6.2. Від сплати земельного податку з 01.01.2018 рокузвільняються юридичні особи:

6.2.1. санаторно-курортні та оздоровчі заклади громадських організацій інвалідів, реабілітаційні установи громадських організацій інвалідів;

6.2.2. громадські організації інвалідів України, підприємства та організації, які засновані громадськими організаціями інвалідів та спілками громадських організацій інвалідів і є їх повною власністю, де протягом попереднього календарного місяця кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить не менш як 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менш як 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці.

Зазначені підприємства та організації громадських організацій інвалідів мають право застосовувати цю пільгу за наявності дозволу на право користування такою пільгою, який надається уповноваженим органом відповідно доЗакону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні".

У разі порушення вимог цієї норми зазначені громадські організації інвалідів, їх підприємства та організації зобов'язані сплатити суми податку за відповідний період, проіндексовані з урахуванням інфляції, а також штрафні санкції згідно із законодавством;

6.2.3. бази олімпійської та пара олімпійської підготовки, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України.

6.2.4. заповідники, у тому числі історико-культурні, національні природні парки, заказники (крім мисливських), парки державної та комунальної власності, регіональні ландшафтні парки, ботанічні сади, дендрологічні і зоологічні парки, пам'ятки природи, заповідні урочища та парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва;

6.2.5. дослідні господарства науково-дослідних установ і навчальних закладів сільськогосподарського профілю та професійно-технічних училищ;органи прокуратури, заклади, установи та організації, спеціалізовані санаторії України для реабілітації, лікування та оздоровлення хворих, військові формування, утворені відповідно до законів України, Збройні Сили України та Державна прикордонна;

6.2.6. органи державної влади та органи місцевого самоврядування,  які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;

6.2.7. дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади України незалежно від їх підпорядкованості, у тому числі дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади України, які знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій;

6.2.8. релігійні організації України, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку, за земельні ділянкинадані для будівництва і обслуговування культових та інших будівель, необхідних для забезпечення  їх діяльності, а також благодійні організації, створені відповідно до закону, діяльність яких не передбачає одержання прибутків;

6.2.9. дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форм власності і джерел фінансування, заклади культури, науки, освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;

6.2.10. підприємства, установи, організації, громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості, у тому числі аероклуби та авіаційно-спортивні клуби Товариства сприяння обороні України, - за земельні ділянки, на яких розміщені спортивні споруди, що використовуються для проведення всеукраїнських, міжнародних змагань та навчально-тренувального процесу збірних команд України з видів спорту та підготовки спортивного резерву, бази олімпійської та паралімпійської підготовки, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України;

6.3. Земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню земельним податком

6.3.1.Не сплачується податок за:

6.3.1.1. земельні ділянкидержавних сортовипробувальних станцій і сортодільниць, які використовуються для випробування сортів сільськогосподарських культур;

6.3.1.2. землі дорожнього господарства автомобільних доріг загального користування- землі під проїзною частиною, узбіччям, земляним полотном, декоративним озелененням, резервами, кюветами, мостами, штучними спорудами, тунелями, транспортними розв'язками, водопропускними спорудами, підпірними стінками, шумовими екранами, очисними спорудами і розташованими в межах смуг відведення іншими дорожніми спорудами та обладнанням, а також землі, що знаходяться за межами смуг відведення, якщо на них розміщені споруди, що забезпечують функціонування автомобільних доріг, а саме:

а) паралельні об'їзні дороги, поромні переправи, снігозахисні споруди і насадження, протилавинні та протисельові споруди, вловлюючі з'їзди, захисні насадження, шумові екрани, очисні споруди;

б) майданчики для стоянки транспорту і відпочинку, склади, гаражі, резервуари для зберігання паливно-мастильних матеріалів, комплекси для зважування великогабаритного транспорту, виробничі бази, штучні та інші споруди, що перебувають у державній власності, власності державних підприємств або власності господарських товариств, у статутному капіталі яких 100 відсотків акцій(часток) належить державі;

6.3.1.3. земельні ділянки кладовищ, крематоріїв та колумбаріїв;

6.3.1.4 земельні ділянки, на яких розташовані дипломатичні представництва, які відповідно до міжнародних договорів (угод), згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, користуються приміщеннями та прилеглими до них земельними ділянками на безоплатній основі;

6.3.1.5. земельні ділянки, надані для будівництва і обслуговування культових та інших будівель, необхідних для забезпечення діяльності релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку.

7. Особливості оподаткування платою за землю

         7.1. Орган місцевого самоврядування встановлює ставки плати за землю та пільги щодо земельного податку, що сплачується на відповідній території.

Орган місцевого самоврядування до 25 грудня року, що передує звітному, подає відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки рішення щодо ставок земельного податку та наданих пільг зі сплати земельного податку юридичним та/або фізичним особам.

Нові зміни щодо зазначеної інформації надаються до 1 числа першого місяця кварталу, що настає за звітним кварталом, у якому відбулися зазначені зміни.

       7.2. Якщо право на пільгу у платника виникає протягом року, то він звільняється від сплати податку починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому виникло це право. У разі втрати права на пільгу протягом року податок сплачується починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому втрачено це право.

        7.3. Якщо платники податку, які користуються пільгами з цього податку, надають в оренду земельні ділянки, окремі будівлі, споруди або їх частини, податок за такі земельні ділянки та земельні ділянки під такими будівлями (їх частинами) сплачується на загальних підставах з урахуванням прибудинкової території.

Ця норма не поширюється на бюджетні установи у разі надання ними будівель, споруд (їх частин) в тимчасове користування (оренду) іншим бюджетним установам,дошкільним,загальноосвітнім навчальним закладамнезалежно від форм власності і джерел фінансування.

 

8. Податковий період для плати за землю

         8.1. Базовим податковим (звітним) періодом для плати за землю є календарний рік.

         8.2. Базовий податковий (звітний) рік починається 1 січня і закінчується 31 грудня того ж року (для новостворених підприємств та організацій, а також у зв'язку із набуттям права власностіта/або користуванняна нові земельні ділянкиможе бути меншим 12 місяців).

 

9. Порядок обчислення плати за землю

9.1. Підставою для нарахування земельного податкує дані державного земельного кадастру.

Центральні органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері земельних відносин та у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майноу сфері будівництва,щомісяця, але не пізніше 10 числа наступного місяця, а такожза запитом відповідного контролюючого органуза місцезнаходженням земельної ділянки подають інформацію, необхідну для обчислення і справляння плати за землю, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

        9.2. Платники плати за землю (крім фізичних осіб) самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного рокуподають відповідному контролюючому органуза місцезнаходженням земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками за місяцями. Подання такої декларації звільняє від обов'язку подання щомісячних декларацій. При поданні першої декларації (фактичного початку діяльності як платника плати за землю) разом з нею подається довідка (витяг) про розмір нормативної грошової оцінки земельної ділянки, а надалі така довідка подається у разі затвердження нової нормативної грошової оцінки землі.

         9.3. Платник плати за землю має право подавати щомісяця звітнуподаткову декларацію, що звільняє його від обов'язку подання податкової декларації не пізніше 20 лютого поточного року, протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.

9.4. За нововідведені земельні ділянкиабо за новоукладеними договорами оренди земліплатник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.

У разі зміни протягом року об'єкта та/або бази оподаткування платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися такі зміни.

          9.5. Нарахування фізичним особам сум податку проводиться контролюючими органами, які видають платникові до 1 липня поточного року податкове повідомлення-рішенняпро внесення податку за формою, встановленою у порядку визначеному статтею 58  Податкового кодексуУкраїни.

У разі переходу права власностіна земельну ділянку від одного власника до іншого протягом календарного року податок сплачується попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначену земельну ділянку, а новим власником - починаючи з місяця, в якому у нового власника виникло право власності.

У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника до іншого протягом календарного року контролюючий органнадсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

          9.6. За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у спільній власності кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується з урахуванням прибудинкової територіїкожному з таких осіб:

1) у рівних частинах - якщо будівля перебуває у спільній сумісній власностікількох осіб, але не поділена в натурі, або одній з таких осіб-власників, визначеній за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

2) пропорційно належній частці кожної особи - якщо будівля перебуває у спільній частковій власності;

3) пропорційно належній частці кожної особи - якщо будівля перебуває у спільній сумісній власності і поділена в натурі.

За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у користуванні кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується кожному з них пропорційно тій частині площі будівлі, що знаходиться в їх користуванні, з урахуванням прибудинкової території.

          9.7. Юридична особазменшує податкові зобов'язання із земельного податку на суму пільг, які надаються фізичним особам відповідно до пункту 281.1 статті 281 цього Кодексуза земельні ділянки, що знаходяться у їх власностіабо постійному користуванніі входять до складу земельних ділянок такої юридичної особи.

Такий порядок такожпоширюється на визначення податкових зобов'язань із земельного податку юридичною особою за земельні ділянки, які відведені в порядку, встановленому Законом України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні"для безоплатного паркування (зберігання) легкових автомобілів, якими керують інваліди з ураженням опорно-рухового апарату, члени їх сімей, яким відповідно до порядку забезпечення інвалідів автомобілями передано право керування автомобілем, та законні представники недієздатних інвалідів або дітей-інвалідів, які перевозять інвалідів (дітей-інвалідів) з ураженням опорно-рухового апарату.

 

10. Строк сплати плати за землю

         10.1. Власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю з дня виникнення права власностіабо права користування земельною ділянкою.

У разі припинення права власності або права користування земельною ділянкою плата за землю сплачується за фактичний період перебування землі у власності або користуванні у поточному році.

        10.2. Облік фізичних осіб - платників податку і нарахування відповідних сум проводяться щороку до 1 травня.

        10.3. Податкове зобов'язання щодо плати за землю, визначене у податковій деклараціїна поточний рік, сплачується рівними частками власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

         10.4. Податкове зобов'язання з плати за землю, визначене у податковій декларації, у тому числі за нововідведеніземельні ділянки, сплачується власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

         10.5. Податок фізичними особами сплачується протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення.

         10.6. При переході права власностіна будівлю, споруду (їх частину) податок за земельні ділянки, на яких розташовані такі будівлі, споруди (їх частини), з урахуванням прибудинкової території сплачується на загальних підставах з дати державної реєстрації права власності на таку земельну ділянку.

          10.7. У разі надання воренду земельних ділянок(у межах населених пунктів), окремих будівель (споруд) або їх частин власниками та землекористувачами, податок за площі, що надаються в оренду, обчислюється з дати укладеннядоговору оренди земельної ділянкиабо з дати укладення договору оренди будівель (їх частин).

          10.8. Власник нежилого приміщення (його частини) у багатоквартирному жилому будинку сплачує до бюджету податок за площі під такими приміщеннями (їх частинами) з урахуванням пропорційної частки прибудинкової територіїз дати державної реєстрації права власності на нерухоме майно.

11. Орендна плата

        11.1. Підставою для нарахування орендної платиза земельну ділянкує договір оренди такої земельної ділянкиоформлений та зареєстрований відповідно до законодавства.

Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, які укладають договори оренди землі, повинні до 1 лютого подавати контролюючому органуза місцезнаходженням земельної ділянки переліки орендарів, з якими укладено договори оренди землі на поточний рік, та інформувати відповідний контролюючий органпро укладення нових, внесення змін до існуючих договорів оренди землі та їх розірвання до 1 числа місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися зазначені зміни.

Форма надання інформації затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної податкової політики.

        11.2. Платником орендної платиє орендар земельної ділянки.

        11.3. Об'єктом оподаткування є земельна ділянка, надана в оренду.

        11.4. Розмір та умови внесення орендної плативстановлюються у договорі орендиміж орендодавцем (власником) і орендарем.

11.5. Розмір орендної плати встановлюється у договорі оренди, але річна сума платежу:

11.5.1. не може бути меншою за розмір земельного податку з відповідної  земельної ділянки;

11.5.2. не може перевищувати 12 відсотків нормативної грошової оцінки.

        11.6. Плата за суборенду земельних ділянокне може перевищувати орендної плати.

        11.7. Податковий період, порядок обчислення орендної плати, строк сплати та порядок її зарахування до бюджетів застосовується відповідно до вимог розділу 8- 10 даного Положення.

 

12. Індексація нормативної грошової оцінки земель

         12.1. Для визначення розміру податку та орендної плативикористовується нормативна грошова оцінка земельних ділянок.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин,здійснює управління у сфері оцінки земель та земельних діляно                                                                                                                                    12.2. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин,за індексом споживчих цін за попередній рік щороку розраховує величину коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки земель, на який індексується нормативна грошова оцінка земель населених пунктів та інших земель несільськогосподарського призначення за станом на 1 січня поточного року, що визначається за формулою:

Кi = І : 100,

де І - індекс споживчих цін за попередній рік.

У разі якщо індекс споживчих цін не перевищує 100відсотків, такий індекс застосовується із значенням 100.

Коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель застосовується комулятивно залежно від дати проведення нормативної грошової оцінки земель.

           12.3. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації не пізніше 15 січня поточного року забезпечують інформування центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику,і власників землі та землекористувачів про щорічну індексацію нормативної грошової оцінки земель.

 

 

 

Секретар сільської ради                                                Г.С.Шуляк

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              Додаток № 4

                                                                              до рішення  № 174

                                                                                        22-ї сесії 7-го скликання

                                                                                від 13.06.2017 року

 

ПОЛОЖЕННЯ

про єдиний податок

 

Загальні положення

         Єдиний податок є місцевим податком і впроваджується на підставі пункту 24 частини 1статті 26  Закону України «Про місцеве самоврядування», відповідно до глави 1 «Спрощена система оподаткування, обліку та звітності» розділу ХІVПодаткового кодексу України.

 

Платники податку

         Платниками єдиного податку в Новофастівської сільській раді  є суб'єкти малого підприємництва – фізичні та юридичні особи з податковою адресою у межах Новофастівської  сільської  ради, які відповідають вимогам спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності  і які при цьому  у порядку, визначеному статтею 298-299 Податкового кодексу України, самостійно обрали такий спосіб оподаткування доходів та отримали свідоцтва платника єдиного податку.

 

Платники єдиного податку поділяються на такі групи:

 

          1) перша група - фізичні особи -підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 300 000 гривень;

 

          2) друга група - фізичні особи - підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

  - не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;

  - обсяг доходу не перевищує 1 500 000 гривень.

 

Податковий (звітний) період

           Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку першої групи є календарний рік.

           Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку другої-четвертої груп є календарний квартал.

            Особливості визначення початку та закінчення податкового періоду у різних випадках  передбачені пунктами 294.2–294.7 статті 294 Податкового кодексу України.

 

Порядок нарахування та строки сплати єдиного податку

            Платники єдиного податку першої та другої  груп сплачують єдиний податок шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця.

           Такі платники єдиного податку можуть здійснити сплату єдиного податку авансовим внеском за весь податковий (звітний) період (квартал, рік), але не більш як до кінця поточного звітного року.

           Платники єдиного податку першої та другої груп, які не використовують працю найманих осіб, звільняються від сплати єдиного податку протягом одного календарного місяця на рік на час відпустки, а також за період хвороби, підтвердженої копією листка (листків) непрацездатності, якщо вона триває 30 і більше календарних днів.

          Єдиний податок, нарахований за перевищення обсягу доходу, сплачується протягом десяти календарних днів після граничного строку подання податкової декларації за податковий (звітний) квартал.

          У разі припинення платником єдиного податку провадження господарської діяльності податкові зобов’язання із сплати єдиного податку нараховуються такому платнику до останнього дня (включно) календарного місяця, в якому до органу державної податкової служби подано заявущодо відмови від спрощеної системи оподаткування у зв’язку з припиненням провадження господарської діяльності.

 

Ведення обліку і складення звітності платниками єдиного податку

 

           Платники єдиного податку першої та другої груп, які не є платниками податку на додану вартість, ведуть книгу обліку доходів шляхом щоденного, за підсумками робочого дня, відображення отриманих доходів.

Форма книги обліку доходів, порядок її ведення затверджуються Міністерством фінансів України.  

          Платники єдиного податку третьої групи, які є платниками податку на додану вартість, ведуть облік доходів та витрат за формою та в порядку, що встановлені Міністерством фінансів України.

          Платники єдиного податку першої групи подають до органу державної податкової служби податкову декларацію платника єдиного податку у строк, встановлений для річного податкового (звітного) періоду. Така податкова декларація подається, якщо платник єдиного податку не допустив перевищення протягом року обсягу доходу, визначеного у пункті 2.2 цього Положення, та/або самостійно не перейшов на сплату єдиного податку за ставками, встановленими для платників єдиного податку другої або третьої групи.

 

             Платники єдиного податку першої групи подають до органу державної податкової служби податкову декларацію у строки, встановлені для квартального податкового (звітного) періоду, у разі перевищення протягом року обсягу доходу, визначеного у пункті 2.2 цього Положення, або самостійного прийняття рішення про перехід на сплату податку за ставками, встановленими для платників єдиного податку другої або третьої групи.

              Платники єдиного податку другої - четвертої груп подають до органу державної податкової служби податкову декларацію платника єдиного податку у строки, встановлені для квартального податкового (звітного) періоду.

              Форма  податкової декларації платника єдиного податку, визначених пунктами 6.4 і 6.5 цього розділу, встановлюється центральним органом державної податкової служби за погодженням з Міністерством фінансів України.

             Порядок складення декларації визначений пунктами 296.2,  296.4–296.7 статті 296 Податкового кодексу України.

 

Особливості нарахування, сплати та подання звітності

з окремих податків і зборів платниками єдиного податку

 

              Платники єдиного податку звільняються від обов’язку нарахування, сплати та подання податкової звітності з таких податків і зборів:

1) податку на прибуток підприємств;

2) податку на доходи фізичних осіб у частині доходів (об’єкта оподаткування), що отримані в результаті господарської діяльності фізичної особи та оподатковані згідно з цією главою;

3) податку на додану вартість з операцій з постачання товарів, робіт та послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, крім податку на додану вартість, що сплачується фізичними особами та юридичними особами, які обрали ставку єдиного податку, визначену підпунктом 1 пункту 293.3 статті 293 Податкового кодексу України;

4) земельного податку, крім земельного податку за земельні ділянки, що не використовуються ними для провадження господарської діяльності;

5) збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності;

6) збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства.

          Нарахування, сплата та подання звітності з податків і зборів інших, ніж зазначені у пункті 7  цього розділу, здійснюються платниками єдиного податку в порядку та розмірах, встановлених Податковим кодексом України.

Платник єдиного податку виконує передбачені Податковим кодексом України функції податкового агента у разі нарахування (виплати, надання) оподатковуваних податком на доходи фізичних осіб доходів на користь фізичної особи, яка перебуває з ним у трудових або цивільно-правових відносинах.

 

 

Відповідальність платника єдиного податку

             Платники єдиного податку несуть відповідальність відповідно до Податкового кодексу України за правильність обчислення, своєчасність та повноту сплати сум єдиного податку, а також за своєчасність подання податкових декларацій.

Ставки  єдиного     податку

 

 

 

 

 

п/п

 

 

Група

плат

ників

єдино

го подат

ку

 

 

КВЕД

буде

чинний

від 01.01.

2018 р

 

 

                             Вид діяльності

 

Ставки

Єдиного

податку до

розміру мінімаль

ної заробітної плати

(станом на1січня податко

вого  року)

 

 

1

Фізичні особи-підприємці,які не використовують працю найманих осіб,здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню, та обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 150000 гривень

Ставки податку нараховуються від встановленого прожиткового мінімуму

 

1.

1

01.61

Надання послуг у рослинництві, облаштування ландшафту

10%

 

2.

1

01.62

Надання послуг у тваринництві

10%

 

3.

1

02.40

Надання послуг в лісовому господарстві

10%

 

4.

1

13.92

Виробництво готових текстильних виробів,крім одягу

10%

 

5.

1

14.13

Виробництво верхнього одягу

10%

 

6.

1

14.14

Виробництво спіднього одягу

10%

 

7.

1

14.19

Виробництво іншого одягу та аксесуарів

10%

 

8.

1

15.20

Виробництво взуття

10%

 

9.

1

43.32

Столярні та теслярські роботи  

10%

 

10.

1

45.20

Технічне обслуговування та ремонт автомобілів

10%

 

11.

1

47.81

Роздрібна торгівля з лотків та на ринках

10%

 

12.

1

95.23

Ремонт взуття

5%

 

13.

1

95.23

Ремонт виробів із шкіри та інших матеріалів

5%

 

14.

1

95.21

Ремонт радіотелевізійної аудіо та відеоапаратури

5%

 

15.

1

95.25

Ремонт годинників

5%

 

16.

1

95.25

Ремонт ювелірних виробів

10%

 

17.

1

95.29

Ремонт та перероблення одягу

5%

 

18.

1

13.30

Ремонт інших побутових виробів та предметів особистого вжитку

5%

 

19.

1

81.21

Прибирання виробничих та житлових приміщень,

устаткування та транспортних засобів

 

5%

 

20 .

1

74.20

Діяльність у сфері фотографії

5%

 

21.

1

96.01

Прання,оброблення білизни та інших текстильних  виробів

5%

 

22.

1

96.01

Чищення та фарбування текстильних та хутрових виробів

5%

 

23.

1

96.02

Надання послуг перукарнями та салонами краси

8%

 

24.

1

96.03

Організація поховань та надання пов'язаних з ним послуг

5%

 

 

2

Фізичні особи-підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових,платникам єдиного податку та/або населенню,виробництво та/або продаж товарів,діяльність у сфері  ресторанного господарства за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

-не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах,одночасно не перевищує 10 осіб;

- обсяг доходу не перевищує 1000000 грн.

Ставки податку нараховуються від розміру мінімаль

ної заробітної плати

(станом на1січня податко

вого  року

 

25.

2

 

Вирощування  зернових та технічних культур

10%

 

26.

2

01.11

Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур

10%

 

27.

2

01.12

Вирощування рису

10%

 

28.

2

01.13

Вирощування овочів та баштанних культур, коренеплодів та бульбоплодів

10%

 

29.

2

01.15

Вирощування тютюну

10%

 

30.

2

01.16

Вирощування прядивних культур

10%

 

31.

2

01.19

Вирощування інших однорічних і дворічних культур

10%

 

32.

2

01.28

Вирощування пряних, ароматичних та лікарських культур

10%

 

33.

2

01.63

Післяурожайна діяльність

10%

 

34.

2

01.64

Оброблення насіння для відтворення

10%

 

35.

2

 

Розведення інших тварин

10%

 

36.

2

01.49

Розведення інших тварин

10%

 

37.

2

03.22

Прісноводне рибництво (аквакультура)

10%

 

38.

2

01.50

Змішане сільське господарство

10%

 

39.

2

01.61

Надання послуг у рослинництві, облаштування

ландшафту

15%

 

40.

2

01.62

Надання послуг у тваринництві

15%

 

41.

2

02.40

Надання послуг в лісовому господарстві

15%

 

42.

2

03.12

Рибальство, надання послуг в рибальстві

10%

 

43.

2

03.22

Рибництво;надання послуг у рибництві

10%

 

 

44.

2

10.61

Виробництво продуктів  борошномельно-круп’яної промисловості

10%

 

45.

2

13.92

Виробництво готових текстильних виробів,крім одягу

15%

 

46.

2

14.13

Виробництво верхнього одягу

15%

 

47.

2

14.14

Виробництво спіднього одягу

15%

 

48.

2

14.19

Виробництво іншого одягу та аксесуарів

15%

 

49.

2

15.20

Виробництво взуття

15%

 

50.

2

33.20

Монтаж та установлення офісного устаткування

20%

 

51.

2

36.00

Збирання,очищення та розподілення води

15%

 

52.

2

41.20

Будівництво будівель

20%

 

53.

2

42.21

Будівництво місцевих трубопроводів, ліній зв'язку та енергопостачання

20%

 

54.

2

43.21

Електромонтажні роботи

15%

 

55.

2

43.22

Монтаж систем опалення, вентиляції 

20%

 

56.

2

43.22

Газопровідні роботи

20%

 

57.

2

43.31

Штукатурні роботи

15%

 

58.

2

43.32

Столярні та теслярські роботи  

15%

 

59.

2

43.34

Малярні роботи та скління

15%

 

60.

2

45.11

Роздрібна торгівля автомобілями

20%

 

61.

2

45.20

Технічне обслуговування та ремонт автомобілів

10%

 

62.

2

45.32

Роздрібна торгівля автомобільними деталями та приладдям

20%

 

63.

2

45.40

Роздрібна торгівля мотоциклами

20%

 

64.

2

46.11

Посередництво в торгівлі сільськогосподарською сировиною , живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами

20%

 

65.

2

46.19

 

Посередництво в торгівлі товарами  широкого асортименту

20%

 

66.

2

46.21

Оптова торгівля зерном, насінням та кормами для тварин

20%

 

67.

2

46.73

Оптова торгівля будівельними матеріалами

20%

 

68.

2

46.75

Оптова торгівля хімічними продуктами

20%

 

69.

2

46.61

Оптова торгівля сільськогосподарською технікою

20%

 

70.

2

46.90

Інші види оптової торгівлі

20%

 

71.

2

47.11

Роздрібна торгівля в неспеціалізованих  магазинах  з перевагою продовольчого асортименту

 

20%

 

72.

2

47.19

Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах без переваги продовольчого асортименту

20%

 

73.

2

47.73

Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами

20%

 

74.

2

47.52

Роздрібна торгівля залізними виробами, фарбами та склом

20%

 

75.

2

47.61

Роздрібна торгівля книгами, газетами та канцелярськими товарами

15%

 

76.

2

47.42

 

Роздрібна торгівля іншими непродовольчими товарами

20%

 

77.

2

47.79

Роздрібна торгівля уживаними товарами в магазинах

15%

 

78.

2

47.81

Роздрібна торгівля з лотків та на ринках

20%

 

79.

2

47.79

 

Роздрібна торгівля поза магазинами,н.в.і.г.(через комівояжерів, рознощиків )

10%

 

80.

2

95.23

Ремонт взуття

10%

 

81.

2

 

Ремонт виробів із шкіри та інших матеріалів

15%

 

82.

2

95.21

Ремонт радіотелевізійної аудіо та відеоапаратури

10%

 

83.

2

95.25

Ремонт годинників та ювелірних виробів

10%

 

84.

2

95.25

Ремонт ювелірних виробів

15%

 

85.

2

95.29

Ремонт та перероблення одягу

10%

 

86.

2

13.30

Ремонт інших побутових виробів та предметів особистого вжитку

10%

 

87.

2

55.10

Діяльність готелів

10%

 

88.

2

56.29

Діяльність їдалень

15%

 

89.

2

56.21

Послуги у постачанні готової їжі

10%

 

90.

2

49.31

Діяльність пасажирського автомобільного регулярного транспорту

20%

 

 

91.

2

49.32

Діяльність таксі

15%

 

92.

2

49.39

Діяльність нерегулярного пасажирського автотранспорту

10%

 

93.

2

49.41

Діяльність автомобільного вантажного транспорту

15%

 

94.

2

52.29

Організація перевезень вантажів

15%

 

95.

2

68.20

Здавання в оренду власного нерухомого майна (житлові приміщення,загальна площа яких не перевищує 100 кв.м., нежитлові приміщення(споруди,будівлі та/або їх частини,загальна площа яких не перевищує 300 кв.м.

10%

 

96.

2

77.11

Оренда автомобілів

10%

 

97.

2

77.12

Оренда інших наземних транспортних засобів та устаткування

10%

 

98.

2

77.31

Оренда сільськогосподарських машин та устаткування

15%

 

99.

2

77.33

Орендна офісних машин та устаткування, включаючи обчислювальну техніку

20%

 

100.

2

62.02

Консультування з питань інформатизації

10%

 

101.

2

62.01

Інші види діяльності у сфері розроблення програмного забезпечення

15%

 

102.

2

95.11

Ремонт і технічне обслуговування електронно-обчислювальної техніки

10%

 

103.

2

69.10

Адвокатська діяльність

20%

 

104.

2

69.10

Нотаріальна та інша юридична діяльність

20%

 

105.

2

73.20

Дослідження кон'юктури ринку та виявлення суспільної думки

10%

 

106.

2

02.40

Консультації з питань комерційної діяльності та управління

10%

 

107.

2

 

Рекламна діяльність

15%

 

108.

2

59.11

Виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм

15%

 

109.

2

73.11

Рекламні агентства

15%

 

110.

2

73.12

Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації

15%

 

111.

2

 

Діяльність у сфері інжинірингу

10%

 

112.

2

71.11

Діяльність у сфері архітектури

10%

 

113.

2

71.12

Діяльність у сфері інжинірингу, геології та

 геодезії, надання послуг із технічного консультування в цих сферах

10%

 

 

114.

2

74.90

Інша професійна, наукова та технічна діяльність, не віднесена до інших угруповань

 

10%

 

115.

2

 

Діяльність у сфері фотографії

8%

 

116.

2

74.30

Надання секретарських послуг та послуг з перекладу

10%

 

117.

2

59.20

Надання інших комерційних послуг

20%

 

118.

2

85.32

Освіта дорослих та інші види освіти (репетиторство)

10%

 

119.

2

 

Медична практика

8%

 

120.

2

86.21

Загальна медична практика

8%

 

121.

2

86.22

Спеціалізована  медична практика

8%

 

122.

2

86.23

Стоматологічна практика

8%

 

123.

2

86.90

Інша діяльність у сфері охорони здоров´я людини

8%

 

124.

2

75.00

Ветеринарна діяльність

10%

 

125.

2

88.10

Надання соціальної допомоги без забезпечення проживання

8%

 

126.

2

38.11

Прибирання сміття ,боротьба з забрудненням та подібні види діяльності

10%

 

127.

2

59.11

Виробництво фільмів

10%

 

128.

2

 

Театральна та інша мистецька діяльність

10%

 

129.

2

90.01

Театральна та концертна діяльність

10%

 

130.

2

90.02

Діяльність із підтримки театральних і концертних заходів

10%

 

131.

2

90.03

Індивідуальна мистецька діяльність

10%

 

132.

2

 

Інша діяльність у сфері спорту

10%

 

133.

2

79.90

Надання інших послуг із бронювання та пов'язана з цим діяльність

10%

 

134.

2

85.51

Освіта у сфері спорту та відпочинку

10%

 

135.

2

93.11

Функціонуванняспортивних споруд

10%

 

136.

2

93.12

Діяльність спортивних клубів

10%

 

137.

2

93.19

Інша діяльність у сфері спорту

10%

 

138.

2

96.01

Прання,оброблення білизни та інших текстильних  виробів

10%

 

139.

2

96.01

Чищення та фарбування текстильних та хутрових виробів

10%

 

 

140.

2

96.02

Надання послуг перукарнями та салонами краси

15%

 

141.

2

96.03.

Організація поховань та надання пов'язаних з ним послуг

10%

 

142.

2

93.13

Діяльність по забезпеченню фізичного комфорту

10%

 

Секретар сільської ради                                               Г.С.Шуляк

 

 

 

 

                                        УКРАЇНА

                  НОВОФАСТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

   с. Новофастів         Погребищенського  району            Вінницької   області

           вул.  Садова,  5телефон 2-35-30, 2-35-23        факс 0434623583

                     (Е-mailnovof_srada@ukr.netКодЄДРПОУ04327726

 

 

                                              РІШЕННЯ № 175

 від 13  червня  2017 року                                              22-ї сесії чергової сесії

       с. Новофастів                                                                  7-го скликання  

 

«Про встановлення акцизного податку 

з реалізації суб'єктамигосподарювання роздрібної торгівлі

підакцизних товарів»

 

Відповідно до ч.1  ст.143 Конституції України, п.24 ч.1 ст.26, ч.1, ч.5 ст. 59 Закону  України «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні», Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України, Закону України №79-VIII від 28.11.2014року «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо реформ міжбюджетних відносин»  та Закону України № 71-VIII від 28.11.2014року «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи»,  з метою  врегулювання відносин, що виникають у сфері справляння місцевих податків, залучення додаткових надходжень коштів до сільського бюджету,     враховуючи погодження    постійної  комісії    з  питань  бюджету та соціально-економічного розвитку села,  сільська  рада

ВИРІШИЛА:

 

  1. Встановити  на території Новофастівської сільської ради Погребищенського району, Вінницької області акцизний податок  з реалізації суб'єктамигосподарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів у розмірах, порядку викладених у Положенні (додається).
  2. Це рішення набуває чинності  з моменту його офіційного оприлюднення.

     3. Оприлюднити дане рішення на інформаційному стенді сільської ради та в мережі  Internet  на  офіційному  сайті   Новофастівської  сільської  ради  novofastiv.pogrebysche.org.ua.

     4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну  комісію  сільської ради з питань  бюджету.

 

 

            Сільський голова                                     Л.Шепетя

                                                                             Додаток

                                                                                          до рішення № 175

                                                                        22-ї сесії 7-го скликання

                                                                              від 13.06.2017 року                                                                                                                                

АКЦИЗНИЙ ПОДАТОК 

З РЕАЛІЗАЦІЇ СУБ’ЄКТАМИ ГОСПОДАРЮВАННЯ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ ПІДАКЦИЗНИХ ТОВАРІВ

 

         1. Платники податку

         Платниками податку є юридичні та фізичні особи-підприємці, які здійснюють реалізацію через роздрібну торговельну мережу пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, нафтопродуктів, скрапленого газу, речовин, що використовуються як компоненти моторних палив, палива моторного альтернативного.

 

            2. Об’єкт оподаткування

Об’єктом оподаткування є операції з реалізації через роздрібну торговельну мережу пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, нафтопродуктів, скрапленого газу, речовин, що використовуються як компонент моторних палив, палива моторного альтернативного, автомобілів легкових, кузовів до них, причепів та напівпричепів, мотоциклів, транспортних засобів, призначених для перевезення 10 осіб і більше, транспортних засобів для перевезення вантажів.

 

         3. База оподаткування

         Базою оподаткування є вартість (з податком на додану вартість) пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, нафтопродуктів, скрапленого газу, речовин, що використовуються як компонент моторних палив, палива моторного альтернативного, що реалізуються через роздрібну торговельну мережу.

 

         4. Ставка податку

         Ставка податку встановлюється з 01 січня 2018 року у розмірі п’яти відсотків від вартості (з податком на додану вартість) пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, нафтопродуктів, скрапленого газу, речовин, що використовуються як компонент моторних палив, палива моторного альтернативного, що реалізуються через роздрібну торговельну мережу.

 

         5. Податковий період

         Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному місяцю.

         Датою виникнення податкових зобов’язань щодо реалізації через роздрібну торговельну мережу пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів,  тютюну  та   промислових    замінників    тютюну,   нафтопродуктів, скрапленого газу, речовин, що використовуються як компонент моторних палив,  палива  моторного  альтернативного  є  дата здійснення розрахункової

операції, відповідно до Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг», а у  разі реалізації товарів фізичними особами-підприємцями, які сплачують єдиний податок є дата надходження оплати за проданий товар.

 

 

 

         6. Порядок сплати податку

         Податок сплачується за місцем  здійснення  операції з реалізації через роздрібну торговельну мережу пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, нафтопродуктів, скрапленого газу, речовин, що використовуються як компонент моторних палив, палива моторного альтернативного і зараховується до сільського бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

 

         7. Строк сплати податку

         Суми податку перераховуються до сільського бюджету суб'єктами господарювання, які здійснюють реалізацію через роздрібну торговельну мережу пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, нафтопродуктів, скрапленого газу, речовин, що використовуються як компонент моторних палив, палива моторного альтернативного протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого Податковим кодексом України для подання податкової декларації за місячний податковий період.

            Інші питання щодо адміністрування акцизного податку з реалізації через роздрібну торговельну мережу пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, нафтопродуктів, скрапленого газу, речовин, що використовуються як компонент моторних палив, вирішуються відповідно до норм, встановлених Податковим кодексом України.

 

 

 

      Секретар  сільської ради                                        Г.Шуляк